Contractul cu clientul

 

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie
Nr. . . . . . . . . . . din data de ..............................
 

    Părţile contractante: 

    Societatea CRISTIANUL S.A., cu sediul în Brasov, str. Toamnei nr.2, număr de înregistrare la registrul comerţului J08/96/1991, cod de înregistrare fiscală RO1106272, cont bancar RO33 INGB 0009 0081 4610 8918 LEI, deschis la ING Bank Brasov, RO79 INGB 0009 0081 4610 0718 EUR, deschis la ING Bank Brasov, tel. 004.0268/536.881, e-mail: office@cristianul.ro, titulară a Licenţei de turism nr.1050/07.02.2019, pentru Agenţia CRISTIANUL, reprezentată prin dl. Ghiza Rica Ion, în calitate de director, denumită în continuare Organizator,

Si   

Calatorul/reprezentantul calatorului, domnul/doamna .............................................................................,

domiciliat/a in ........................, telefon ................................., e-mail .......................................................

 

    au convenit la încheierea prezentului contract. 

 

   I. Obiectul contractului 

   1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Organizator a pachetului de servicii de călătorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie. 

 

Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie:

destinația (destinațiile) călătoriei: ______________________________________                                                                                   

itinerariul şi perioada sejurului:  _______________________________________                                                                              

numărul de nopţi incluse: ______                                      

mijloacele de transport: _____________________________________________

________________________________________________________________

unitățile de cazare:_________________________________________________

________________________________________________________________

serviciile de masă oferite: ___________________________________________

alte servicii incluse în pachet: ________________________________________                                                                         

________________________________________________________________

cerințele speciale ale călătorului : _____________________________________

date contact însoțitor/responsabil minor : _______________________________

                                                                                                          

   II. Încheierea contractului 

   2.1. Contractul se încheie, după caz, în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice. 

      2.2. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie. 

 

   III. Prețul contractului şi modalități de plată 

   3.1. Prețul total al pachetului este de ................................, inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele şi alte costuri suplimentare suportate de Organizator. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în formularul de rezervare, alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție călătorului, site-ul Organizatorului, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură. 

   3.2. Modalități de plată: 

   3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de ..........% din prețul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie. 

   3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel: 

   a) pentru serviciile de călătorie care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Organizator în scris prin formularul de rezervare sau alte mijloace de comunicare; 

   b) pentru serviciile de călătorie care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează: 

   • ......................................................................................,  

   • ......................................................................................,  

   3.3. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în LEI la cursul de referință al BNR din ziua platii plus o marja (2%) care sa acopere diferentele de curs generate de schimbul valutar.

   IV. Drepturile şi obligațiile Organizatorului 

   4.1. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, prețul, etc., Organizatorul are obligaţia de a informa călătorul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei. 

    În cazurile prevăzute la pct. 4.3 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite călătorului să decidă începerea călătoriei. 

   4.2. Organizatorul poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:

   (a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie; 

   (b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; sau 

   (c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 

Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 15  zile calendaristice care preced data plecării. 

   4.3. Organizatorul este răspunzător de executarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri: 

   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează călătorului; 

   b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toţi participanții. Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; 

   c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil. 

   4.4. Organizatorul are obligația să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail, sms etc.), cu 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: 

   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, daca este posibil, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 

   b) un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea unitatii de cazare si/sau a organizatorului; 

   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; 

   d) obligaţiile călătorului prevăzute la 5.9, 5.10 şi 5.12. 

   4.5. Organizatorul acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special prin:

   (a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară; şi 

   (b) acordarea de asistenţă călătorului în ceea ce priveşte efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative. 

    Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Organizator.

   4.6. Organizatorul este obligat să informeze persoana care transferă contractul (cedentul), în conformitate cu p. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

   4.7. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Organizatorul oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. 

  4.8. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Organizatorul acordă călătorului o reducere adecvată a preţului. 

  Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

   4.9. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu p. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie. 

   4.10. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Organizatorul asigură de asemenea, în cazurile menţionate la p. 4.8 şi 4.9 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.

 

   V. Drepturile şi obligaţiile călătorului 

   5.1. În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Organizatorul cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi Organizator (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată Organizatorului (debitorului cedat). Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. 

   5.2. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, călătorul poate

   (a) să accepte modificarea propusă; sau 

   (b) să rezilieze contractul fără a plăti vreo penalitate de reziliere. 

    În cazul în care reziliază contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul poate accepta un pachet de substituţie, atunci când acesta este oferit de organizator, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.

   5.3. Călătorul este obligat să comunice Organizatorului în termen de 2 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.1 acceptarea sau respingerea modificarii prevederilor esenţiale ale contractului, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.3 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru: 

   a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau 

   b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 

   5.4. În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.1 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 

   5.5. În cazul în care călătorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul 5.3 sau Organizatorul anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul: 

   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Organizator; 

   b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Organizator, cu rambursarea diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; 

   c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului. 

   5.6. În toate cazurile menţionate la 5.5, călătorul are dreptul să solicite Organizatorului şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 

   a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Organizatorul a informat în scris călătorul cu cel puţin:

   (i) 15 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile; 

   (ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile; 

   (iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile; 

   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.3 lit. b)

   c) anularea s-a făcut din vina călătorului. 

   5.7. Călătorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Organizatorul pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii de călătorie contractat. 

   5.8. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Organizatorul va rezolva cerinţele călătorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către călător. 

    Dacă călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. 

   5.9. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Organizator. 

   5.10. Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Organizator (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie.

   5.11. Călătorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din prezentul contract sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar Organizatorul nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză. 

   5.12. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Organizatorul recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Organizatorului (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Organizatorul este exonerat de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei. 

   5.13. Organizatorul recomandă călătorilor contactarea acestuia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 

   5.14. În cazul în care un călător angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

   5.15. Călătorul este obligat să respecte conditiile generale de transport, regulile unitatii de cazare şi bunurile din dotarea acesteia si sa le foloseasca potrivit destinaţiei lor. Organizatorul nu se face vinovat de pagubele produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat. 

   5.16. Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. 

   5.17. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

 

   VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri, delimitarea răspunderii

   6.1. În cazul în care călătorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Organizatorului penalizări după cum urmează: 

   a) ................................................................................................................................................... 

   b) .............................................................................................................................................................  

   c)100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 7 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program/la locul de cazare; 

   d)100 % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care călătorul a achiziţionat pachetul de servicii de călătorie din cadrul unor programe speciale (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care călătorul solicită renunţarea. 

   6.2. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Organizatorul şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.     

   6.3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reţine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 

   6.4. Organizatorul/Intermediarul este exonerat de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, poliția de frontieră sau altă autoritate competentă refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare  pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Călătorului i se va reține în această situație contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie.

   6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1 lit. c) sau d) se aplică şi în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 

   6.6. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de călătorie la Organizator . În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 

   6.7. Organizatorul va acorda despăgubiri in funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. 

   6.8. Organizatorul nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt